Buurtpanels: schoon, heel en veilig Slotervaart

In de gebiedsagenda is de ambitie om Slotervaart “schoon, heel en veilig” te houden sterk geaccentueerd. Terecht.

Evenwel vergt dit een permanente aandacht, overleg en actie. Daarom worden ervanuit De Buurtzaak buurtpanels georganiseerd. Bewoners worden gemotiveerd en verleid tot burgerparticipatie op deze drie thema’s.

In 2017 is het buurtpanel Sloterparkwijk ingericht. Naast bewoners zijn ook vertegenwoordigers van het wijkteam en politie aanwezig.

Vanaf 2018 kan het buurtpanel Sloterparkwijk zelfstandig functioneren, dat wil zeggen dat bewoners de overleggen initiëren, deze agenderen (en voorbereiden) maar bovenal de afspraken voortkomend uit het Buurtpanel te monitoren. Uiteraard blijven medewerkers van SWSL betrokken bij ondersteuning van het Buurtpanel.

In overleg met het wijkteam worden in 2018 stappen gezet om in andere wijken, bijvoorbeeld Overtoomse Veld, een Buurtpanel in te richten. Wellicht ook met bovenstaand thema, wellicht net met een andere agenda – afhankelijk van de inbreng  van de deelnemers van het Buurtpanel en de gezamenlijke agenda.