Rapportage 2020

Onderstaande tekst is afkomstig uit de inleiding van Jaarverslag Stichting Samenwonen-Samenleven 2020

SWSL heeft vohttps://www.sw-sl.nl/wp-content/uploads/2021/05/Jaarverslag-Stichting-Samenwonen-Samenleven-2020.pdfor het jaar 2020 een werkplan ingediend met de programma`s en activiteiten waarmee zij haar doelstellingen en ambities wil bereiken. Twee ambities worden in al deze programma`s en activiteiten steeds concreter: ‘van klacht naar kracht’ en ‘van uitsluiting naar collectiviteit’. Een goede afstemming en samenwerking met de informele organisaties, formele organisaties, en met de gemeente Amsterdam helpt daar steeds beter gestalte aan te geven. Ook zorgen de programma`s van SWSL ervoor dat deze ambities in de wijk steeds meer draagkracht krijgen.

1. Corona
Zoals bekend drong in 2020 het coronavirus ons leven binnen. Ook SWSL moest daartegen maatregelen nemen, met alle
gevolgen van dien. Zo zijn met ingang van 16 maart in de Ru Pare Community en De Buurtzaak alle activiteiten
opgeschort. Wel bleef voor dringende zaken altijd iemand van het team in het gebouw aanwezig. Dit was nodig omdat er in
de Ru Community organisaties zijn gevestigd, die met kwetsbare groepen werken. Soms was voor hen – sporadisch,
onvoorzienbaar en urgent – opvang nodig, waarbij uiteraard altijd rekening werd gehouden met anti-corona afspraken.
Denk daarbij aan buurtbewoners met een dringende vraag, en vervolgens de gesprekken tussen deze buurtbewoners met
medewerkers van Hulp in de Buurt, Welzijn op Recept of van Buurtzorgt over vragen die een onmiddellijke oplossing
vereisten. Hulp in de Buurt (HIB) en Welzijn op Recept (WoR) hebben verschillende coronamaatregelen genomen om te
voorkomen dat kwetsbare buurtbewoners door de strikte overheidsmaatregelen in de verdrukking kwamen. De
welzijnscoaches van WoR ondersteunden hen op veilige afstand en deden soms voor hen de dagelijkse boodschappen.

De bezoekers en gebruikers van De Buurtzaak in het bijzonder en de Ru Pare in het algemeen zijn via een app-groep en de
mail steeds op de hoogte gesteld van de maatregelen die door de Corona-crisis genomen moesten worden. Gedurende de
periode dat iedereen zoveel mogelijk werd geacht thuis te werken, hebben de mensen van beheer in het gebouw de nodige
voorzorgsmaatregelen getroffen. Zo zijn de multifunctionele ruimtes, activiteitenlokalen, aula op de begane grond en de
theaterzaal ingericht op de 1,5 meter maatregel. Bij alle sanitaire blokken en bij de hoofdingang zijn handgelcontainers
geplaatst, in elke activiteitenruimte staat een reinigingscontainer. Ook is er bij alle toegangen tot de activiteitenruimtes een
instructie A-4tje opgehangen. Voor het zogenaamde ‘nieuwe normaal’ heeft de SWSL een voorschriftenprotocol opgesteld:
Voorschriften voor het nieuwe normale. Dit is naar alle gebruikers van het gebouw verstuurd.

De verwachting was dat wij door het opschorten van alle activiteiten en evenementen de afgesproken prestaties niet
zouden behalen. Deze vreemde tijd heeft echter laten zien dat waar SWSL al jaren voor staat: omzien naar elkaar en streven
naar een inclusieve, solidaire samenleving, in de praktijk door is gegaan, doordat medewerkers en bewoners met elkaar
contact hielden en bleven optrekken vanuit de drie SWSL-beginselen: van binnenuit, van onderop en samen